06.10.2021

Gebelikle İlişkili Meme Kanseri Hastalarında Germ Hücre Hattı Mutasyonları ile İlgili Klinik Çalışma Serisi

Giriş:

Gebelikle ilişkili meme kanseri (GİMK); gebelikte, emzirme döneminde veya doğumu takip eden 12 ay içinde teşhis edilen meme kanseri olarak tanımlanır. Gebelikle ilişkili meme kanseri tüm meme kanseri vakalarının sadece %0,2-3,8'ini oluşturduğu için nadir görülen bir alt tür olarak kabul edilir. Kadınlarda meme kanseri insidansı yaşla birlikte artmaktadır. Hastalığın kalıtımı ile ilgili olarak, ailesel meme kanseri ile ilgili çalışmalar, klinik olarak ilgili kansere yatkınlık genleri ile ilişkili çalışmalardır. Günümüzde daha geç yaşta yaşanan hamilelikler nedeniyle, özellikle gelişmiş ülkelerde GİMK insidansı artmaktadır. Özellikle, gebeliklerin çoğu, meme kanserinin pozitif bir aile öyküsü ve daha yüksek bir germ hücre hattı mutasyon oluşumu ile daha sık ilişkilendirildiği yaş grubu olan 40 yaşın altındaki kadınlarda görülmektedir.

Bu çalışma, genetik yatkınlığa atfedilebilen GİMK vakalarının sıklığını daha fazla açıklamayı ve GİMK’yı karakterize eden spesifik kansere yatkınlık genlerini tanımlamayı amaçlamaktadır.

Yöntem:

Bu çalışmada, gebelik sırasında veya doğumdan sonraki ilk yıl içinde meme kanseri teşhisi konan 20 kadın hastaya ait veriler germ hücre hattı mutasyonları açısından incelendi. 94 kanser genini inceleyen kapsamlı bir gen paneli ile hastalara ait kan örnekleri incelendi. Bu sonuçlar ile hastaların klinikopatolojik verileri arasında tanımlayıcı korelasyon yapıldı.

Sonuçlar:

Test edilen vakalar arasında patojenik mutasyonların tespit oranı %35 (20 hastadan 7’si) idi. 6hastada patojenik BRCA1 mutasyonu ve 1 hastada CHEK2 mutasyonu gösterilmiştir. Ayrıca 3 GİMK hastasında meme kanseri açısından bilinmeyen veya belirsiz anlamlı olarak nitelendirilen genlerde mutasyon saptanmıştır. 

Bu çalışmada, test edilen GİMK hastalarının %35'i, bilinen iki kanser yatkınlık genine (BRCA1 ve CHEK2) ait patojenik mutasyonlar taşıyordu. Toplamda hastaların %30'u BRCA1 patojenik varyantlarına sahipti. Hastaların %5’i (1 hasta) CHEK2 geninde patojenik varyantlar taşımaktaydı. 3 GİMK hastasında (%15) meme kanseri duyarlılık genleri BRCA2, CHEK2 ve BRIP1'de bilinmeyen/belirsiz öneme sahip varyantlarda mutasyonlar tanımlandı.

Germ hücre hattı mutasyonları taşıyan hastaların hiçbiri bilinen aile kanser öyküsü bildirmemiştir.

Tartışma:

Sonuç olarak, bu çalışma, GİMK hastalarının en uygun tedaviyi alabilmesi için, genetik testlerin bu alt grup için büyük önem taşıdığına işaret etmektedir. Ayrıca GİMK hastalarında meme kanserine artmış genetik yatkınlık olduğunu göstermektedir. İlginç bir şekilde, bu çalışmaya dahil edilen GİMK hastalarının bazılarının ailesinde meme, yumurtalık, prostat, kolorektal veya endometriyal kanser öyküsü varken, diğerleri, genetik testlerin pozitif bir sonucu olmasına rağmen, ailede malignite öyküsü bildirmemişlerdir. Bu durum GİMK hastaları arasında genetik testler hakkında karar verme sürecinde ailede kanser öyküsünün önemli bir değişken olmaya devam ettiğini, ancak taşıyıcıların da gözden kaçırılmaması isteniyorsa, hasta seçimi için tek kriter olmaması gerektiğini göstermektedir.

Son olarak, BRCA1 ve BRCA2 patojenik mutasyonlarla sınırlı olmayan, kalıtsal meme kanseri riski için çok genli panel testinin kullanılması, altta yatan bir germ hücre hattı genetik bileşenini saptama olasılığını artırmak ve daha iyi GİMK hasta sonuçları elde etmek için esastır. Ne yazık ki, daha önce de belirtildiği gibi, gebelikle ilişkili meme kanseri insidansının önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artması beklenirken,  cerrahi işlem gerektirmeyen doğum öncesi testlerin tanıtılması hamile kadınlarda daha yüksek kanser tespit oranları sağlayabilir.
 

Referans:

Zografos E, Korakiti AM, Andrikopoulou A, Rellias I, Dimitrakakis C, Marinopoulos S, Giannos A, Keramopoulos A, Bredakis N, Dimopoulos MA, Zagouri F. Germline mutations in a clinic-based series of pregnancy associated breast cancer patients. BMC Cancer. 2021 May 19;21(1):572. doi: 10.1186/s12885-021-08310-9.