Aydınlatma Metni

1- Kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri nedir, kim işler?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Özel nitelikli kişisel veri, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. DEVA HOLDİNG A.Ş. (“Şirket”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla, Şirket ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve yurt içinde ve yurt dışında yer alan üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir. 

2- Kişisel verileriniz hangi amaç ile işlenebilir?

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket iş birimlerimiz tarafından Kurum’a değer aktarımları konusunda bildirimlerin yapılması; tarafınıza toplantı, kongre, seminer davet ve katılım bildirimleri ile kurumsal, bilimsel, ürünler, hastalıklar, toplantılar ve ilaçlar hakkında online olarak sunumlar, bildirimler, bilgilendirmeler yapılması, Şirket ürün ve hizmetlerinin satış, tanıtım, pazar payı araştırması ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri portföyünün oluşturulması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bildirimlerin iletilmesi (Digital/online platformlar, email, SMS, MMS ve/veya uzaktan görüşme yapılması da dahil her türlü elektronik iletişim aracı ve platform aracılığı ile); toplantı, kongre, seminer faaliyetlerinin düzenlenmesi ve katılımınız halinde gerekli organizasyonun yapılabilmesine ilişkin olarak uçak bileti alınması, konaklamanızın sağlanması, konaklanacak yere ulaşımınızın sağlanması, Bakanlık bildirimlerinin yapılması, vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi; organizasyonlarda çekilen/yapılan video ve fotoğraf vb. çekilmesi, kaydedilmesi ve bu materyallerin Şirket ürün ve hizmetlerinin satış, tanıtım, pazar payı araştırması ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılması; Şirket ve grup şirketleri ve iştiraklerinin etkinlik ve organizasyonlarının düzenlenmesi ve Şirket ve grup şirketleri ve iştiraklerinin ürün ve hizmetlerinin satış, tanıtım, pazar payı araştırması ve pazarlama faaliyetleri kapsamında yapılacak her türlü bildirim ve bilgilendirmeler için yurt içinde veya yurt dışında yer alan üçüncü kişilerden destek alınması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddesine uygun şekilde işlenebilecektir.

3- İşlenen kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket iş birimlerimiz tarafından Kurum’a değer aktarımları  konusunda bildirimlerin yapılması; tarafınıza toplantı, kongre, seminer davet ve katılım bildirimleri ile kurumsal, bilimsel, ürünler, hastalıklar, toplantılar ve ilaçlar hakkında online olarak sunumlar, bildirimler, bilgilendirmeler yapılması, Şirket ürün ve hizmetlerinin satış, tanıtım, pazar payı araştırması ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri portföyünün oluşturulması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bildirimlerin iletilmesi (Digital/online platformlar, email, SMS, MMS ve/veya uzaktan görüşme yapılması da dahil her türlü elektronik iletişim aracı ve platform aracılığı ile); toplantı, kongre, seminer faaliyetlerinin düzenlenmesi ve katılımınız halinde gerekli organizasyonun yapılabilmesine ilişkin olarak uçak bileti alınması, konaklamanızın sağlanması, konaklanacak yere ulaşımınızın sağlanması, Bakanlık bildirimlerinin yapılması, vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi; organizasyonlarda çekilen/yapılan video ve fotoğraf vb. çekilmesi, kaydedilmesi ve bu materyallerin Şirket ürün ve hizmetlerinin satış, tanıtım, pazar payı araştırması ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılması; Şirket etkinlik ve organizasyonlarının düzenlenmesi ve Şirket ürün ve hizmetlerinin satış, tanıtım, pazar payı araştırması ve pazarlama faaliyetleri kapsamında yapılacak her türlü bildirim ve bilgilendirmeler için yurt içinde veya yurt dışında yer alan üçüncü kişilerden destek alınması amaçlarıyla; grup şirketlerimiz, iştirak şirketlerimizle, iş ortaklarımızla,  tedarikçilerimizle, Şirket yetkilileriyle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle, yurt içinde veya yurt dışında yer alan üçüncü kişilerle KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca paylaşılabilecektir.

4- Kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeple ve hangi yöntemle topluyoruz?

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından bu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerle, internet sitesi üzerinde bulunan formlar, telefon, e-posta, yazışma ve benzeri ortamlarda sözlü veya yazılı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’na uygun olarak ve bu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.     

5- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin silinip silinmediğini öğrenme, işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, işleme amacını öğrenme ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini,  Kanun’da düzenlenen hallerde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu iki durumun verilerinizin paylaşıldığı kişilere bildirilmesini isteme, verilerinizin münhasıran otomatik bir sistem vasıtası ile işlenmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç çıkması halinde itiraz etme ve kanuna aykırı olarak verilerinizin işlenmesi halinde zararlarınızın giderilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

6- Veri sorumlusuna nasıl başvuracaksınız?

Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Yazılı olarak yapılacak başvurular için “Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Caddesi No: 1 34303 Küçükçekmece/İstanbul” adresidir. Başvurunuzu internet sitemizde yer alan Başvuru Formu ile gerçekleştirebilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Cevabın on sayfadan fazla olması halinde, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise veri kayıt ortamının maliyeti talep edilebilir. Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve talepleri değerlendirmek için gerekli görmesi halinde ek bilgi talep edebilir ve başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.