Gizlilik Politikası

1) Tanım

İşbu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”), ziyaretçiler ve üyelerin kişisel bilgilerine ilişkin almış olduğumuz gizlilik ve güvenlik önlemlerimizle ilgili bilgilendirme yapmayı amaçlamaktadır. Gizlilik Politikası, ziyaretçiler ve üyelere ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

2) Amaç

Gizlilik Politikası’nın amacı; Devadijital ziyaretçi ve üyelerine ait hangi kişisel verilerin edinildiği, hangi amaçla ve ne şekilde işleneceğini, toplanma yöntemini ve hukuki sebebini ve hangi amaçla üçüncü kişilerle paylaşılacağını açıklamaktır.

3) Toplanan Bilgiler ve Elde Edilme Yöntemleri

DEVA, olarak “Devadijital” ziyaretçi ve üyelerine ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, yasal mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına uygun şekilde işliyoruz.

Devadijital ile üyelere ait tanımlayıcı bilgilerin yanında ziyaretçilere ilişkin toplu istatistikler de toplanmaktadır. Örneğin; Devadijital platformunun ziyaret edilmesi halinde kullanıcılara ait bilgisayarın bulunduğu yer, hangi internet sitesi üzerinden gelindiği hakkındaki genel bilgiler otomatik olarak toplanmakta olup, bu bilgiler kullanıcıların kimlik bilgilerinin tespiti amacıyla kullanılmamaktadır.

Otomatik toplanan veriler dışında tanımlayıcı kişisel verilerin toplanması da gerekmektedir. Bu veriler; kimlik, iletişim, meslek bilgilerinin yanında paylaşılan içerikte yer alan fotoğraf, video kaydı gibi verilerdir. Bunun dışında, içeriklere yapılan yorumlar ve DEVA çalışanları ile yapılan görüşme kayıtları (mesaj, yorum, görüş) da toplanacak verilerdendir. Gerekli görülmesi halinde yasalara uygun olarak toplanması kaydıyla özel nitelikli kişisel verilerin toplanması da mümkündür.

3.1-  Kişisel Veri Nedir, kim işler?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. DEVA, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

3.2- Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak Topluyoruz?

Kişisel verileriniz DEVA’ya Devadijital’de yer alan iletişim, üyelik ve benzeri çevrimiçi formlar, Devadijital’de yapılacak paylaşımlar, DEVA tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalar ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar ve hukuki nedenler ile toplanabilecektir.

3.3- Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenebilir?

Toplanan kişisel verileriniz, DEVA tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenebilecektir;

- DEVA tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve DEVA politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,

- Devadijital üzerinden ziyaretçilere ve üyelere daha iyi hizmet sunabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirebilmesi,

- Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,

- Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya topluluk şirketlerimiz tarafından geliştirme çalışmaları yapılabilmesi,

- DEVA’nın, İştirak Şirketlerinin ve DEVA ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

- DEVA tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

- DEVA’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

-Devadijital’e üye olunabilmesi için sağlık mesleği mensubu olunduğunun teyidi,

-İlgili mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  

-Devadijital ile paylaşılan içeriklerin yayınlanması, ilgili bilgi ve belgelerin iletilmesini sağlamak,

-Devadijital sistemi üzerinden, belirtilen amaçlarla üyeler ile iletişime geçilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sağlanması,

-Kişisel verinizin kendiniz tarafından alenileştirilmiş olması,

-Yan etki (Advers Etki) bildiriminin gerekli merci ve makamlara yapılabilmesi,

-Üye olan ziyaretçilerimizin iletişim bilgilerini, tarafımıza Elektronik Ticari İletiler Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında izinlerinin alınması koşulu ile, güncel gelişmelerden haberdar edebilmek ve/ veya talepleri halinde kendilerine daha fazla bilgi sunabilmek için ticari elektronik ileti gönderebilmek amacı ile  KVKK madde 5/2/f kapsamında işlemekteyiz. 

3.4- Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak;

Kanunda belirtilen haller veya ilgili verilerin, DEVA’nın hizmet satın aldığı üçüncü kişilerle, internet sayfalarının bakım ve yürütülmesine ilişkin aktiviteler gibi paylaşılmasının zorunlu olduğu haller haricinde üçüncü kişilere ifşa etmez.

Yukarıda belirtilen işleme amaçlarımızı yerine getirebilmek için gerekli olması halinde ve yalnızca ilgili amaçlar için gerekli olduğu ölçüde kişisel verileriniz;

Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için bir destek veya hizmet alınması gerektiği zaman hizmet / destek / danışmanlık alınan üçüncü kişi ve diğer firmalarla (örneğin elektronik ticaret şirketleri, kampanya ve ticari elektronik ileti bildirimlerine ilişkin teknoloji şirketleri, mali müşavir ve bağımsız denetim firmaları, avukatlar, arşivleme veya IT/bilgi teknoloji firmaları, IT ajansları) KVKK madde 5/2/f uyarınca ya da KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanız ile (lokasyon bilginiz) ya da hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve haklarımızın tesisi / korunması için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organları ile KVKK madde 5/2/ç uyarınca paylaşılabilecektir. 

3-5- Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. Maddesi kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz;

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

3.6- Kanun Kapsamında Size Tanınan Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Yazılı olarak yapılacak başvurular için Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Caddesi No:1 34303 Küçükçekmece/İstanbul adresidir. Başvurunuzda asgari olarak bulunması zorunlu olan bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir;

· Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

· Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

· Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

· Talep konusu.

Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir. Başvurunuzu internet sitemizde yer alan Başvuru Formu ile gerçekleştirebilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Cevabın on sayfadan fazla olması halinde, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise veri kayıt ortamının maliyeti talep edilebilir.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve talepleri değerlendirmek için gerekli görmesi halinde ek bilgi talep edebilir ve başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

4) Güvenlik ve Gizlilik

DEVA, kişisel verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak için makul özeni göstermektedir. Bu özen yükümlülüğünün yerine getirilmesine rağmen, internet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek üçüncü kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi verilememektedir.

Site’de yer alan çerezlerin kullanımına ilişkin detaylı bilgilere bu link üzerinde yer alan “Çerez Politikası’ndan" erişebilirsiniz.

5) Ürün Yan Etki Bildirimi

DEVA, Devadijital içerisinde bir tıbbi ürününün kullanımı ile ilişkili bir Advers Olay (Yan Etki) veya Özel Durum Raporu bilgisi paylaşılması halinde bu durumu T.C. Sağlık Bakanlığı dahil yetkili kurumlara raporlamak ve bu hususu takip etmek yükümlülüğü altındadır.  Bu nedenle böyle bir durumda, ilgililer ile iletişime geçilebilir ve vaka hakkında detaylı bilgi talebinde bulunabilir.

Yan etki bildirimleri kapsamında, bildirim yapan kişinin ad, soyad ve iletişim bilgileri ile yan etki gösteren hastanın ad ve soyadının baş harfleri, cinsiyeti, boyu, ağırlığı, doğum tarihi, yaşı ile hastanın tıbbi geçmişine, ilacın adı, dozu ve kullanımına ve gözlemlenen yan etkilere ilişkin bilgiler DEVA ile paylaşılmaktadır. Bu kapsamda DEVA, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, ilgili kamu otoriteleri ile bu bilgileri paylaşmaktadır.  

6) Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Verilerin Paylaşılması

Devadijital üzerinden; sözlü, yazılı, dijital ortamda veya başka bir şekilde DEVA ile paylaştığınız üçüncü kişilere ait kişisel veriler de bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlem görecektir. Üçüncü kişilere ilişkin, kişisel veri paylaşılması halinde, KVKK kapsamında gerekli yükümlülükler, 3. Kişinin verilerini paylaşan kişi ve/veya kişilerin yerine getirdiği kabul edilmektedir. Bu halde, 3. Kişilerin uğrayacağı zararlardan ve KVKK’ya aykırı bir durum olması halinde bu aykırılığın yaptırımından doğrudan, ilgili kişisel veriyi paylaşan kişi ve/veya kişiler sorumlu olacaktır. DEVA’nın bu hususta herhangi bir hukuki veya idari yaptırıma maruz kalması halinde ilgilisine rücu hakkı saklıdır.

7) Bildirim ve Değişiklikler

Gizlilik Politikasındaki tüm değişiklikler Bu Gizlilik Politikası kapsamında tüm bildirimler, elektronik posta yoluyla yapılır.  

DEVA, Devadijital üzerinden Gizlilik Politikasını güncelleyebilir. İşbu güncellemeler,  üyelerin sistemdeki kayıtlı e-posta adreslerine elektronik posta gönderilmek suretiyle yazılı olarak bildirilir ve Gizlilik Politikası’nın güncel versiyonu Devadijital üzerinden herkesin erişimine açık olarak yayınlanır.  Bu değişiklikler, Devadijital üzerinde yayınlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girmektedir.

8) İletişim

Devadijital’deki uygulamalar ile Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası veya hesabınızı silmek isterseniz  iletişim formunu doldurmak suretiyle veya aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.


Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinize ilişkin olarak Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.

Ticari Unvan : DEVA Holding Anonim Şirketi
MERSİS No. : 0294000023400015
Merkez Adresi :  Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul
Telefon   +90 212 692 92 92
Kep adresi : deva.iletisim@hs03.kep.tr
E-mail :  
Site Sorumlusu : Özlem Horasanlı