09.11.2021

COVID-19 Pandemisinin Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonlu Çocuklar Üzerindeki Etkisi, Ebeveyn Kaygısı ve Tutumları: Polonya Pulmoner Hipertansiyon ile İlgili Polonya Takip Verileri

SARS-CoV-2 koronavirüsünün neden olduğu COVID-19 pandemisi, yaşamın tüm yönlerini etkilemiş ve dünyadaki sağlık sistemleri için büyük bir sorun haline gelmiştir. Pediatrik popülasyon, ağırlıklı olarak asemptomatik veya hafif seyirli SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçirirler. Fakat pediatrik yaş grubunda da ciddi veya ölümcül bir koronavirüs hastalığı seyri riski yüksek olan birkaç hasta grubu vardır. Bu gruplardaki pediatrik hastaların başlıca tanıları şu alt gruplarda toplanabilir:

  • Doğuştan kalp kusurları
  • Kronik akciğer hastalığı
  • Onkolojik bozukluklar
  • Nöromüsküler hastalıklar
  • Doğuştan veya kazanılmış bağışıklık yetmezliği

Pulmoner arteriyel hipertansiyon, kalp yetmezliğine yol açan nadir görülen ilerleyici bir hastalıktır. Pulmoner arteriyel hipertansiyon nedeniyle takipli kişilerde, COVID-19 hastalığına bağlı şiddetli hastalık veya ölümcül komplikasyonlar için risk artmıştır. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonlu (PAH) çocuklar, hastanede ve ayakta sık hasta değerlendirmeleri sırasında izlenen özel tedavi stratejileri ile üçüncü basamak sağlık merkezlerinde tedavi edilmesi gereken bir hasta grubudur.

COVID-19 pandemisi çeşitli hasta grupları arasında yüksek düzeyde anksiyete ve depresyona yol açmıştır. Hastanın hastane veya ayakta tedavi ziyaretleri sırasında enfeksiyon korkusu, sistematik tıbbi bakımın kesilmesi nedeniyle hastalardaki diğer kronik durumlarında bozulmalara neden olabilir.

 

Bilindiği kadarıyla, COVID-19 pandemisinin PAH’lı çocuklar üzerindeki etkisi gösterilmemiştir. Bu kesitsel çalışmada, Polonya sağlık kayıtlarına dayalı olarak bu hasta grubundaki anksiyete düzeyleri ve COVID-19 ile ilgili belirli endişelere ek olarak, PAH'lı çocuklar ve bakıcıları, tıbbi bakım ve doktor-hasta iletişimi üzerindeki etkilerinin araştırılması planlanmıştır. Bu veriler, pediatrik PAH hastaları için COVID-19 pandemisi sırasında ve sonrasında kardiyak sağlık bakımına rehberlik etmek için faydalı bilgiler içermektedir.

Çalışma, ebeveynler tarafından doldurulan bir ankete dayanmaktadır. Uygulanan anket şu alt başlıkları sorgulamaktaydı: demografik veriler, COVID-19 korkusu, genel anksiyete bozukluğu skalası-7, pandeminin sosyal etkisi, hastaların tıbbi durumu, endişe verici semptomlar

Sonuçlar şu şekilde özetlendi:

Bu çalışmaya 80 kişi katıldı, 58’i anketi tamamladı. Yanıt veren ebeveynler çoğunlukla kadındı ve ortalama yaş 40.6 idi. On bir çocukta olası hastalık alevlenmesi semptomları vardı. Sekiz ebeveyn dikkatli beklemeye karar verirken, diğerleri aile hekimleri veya kardiyologları ile iletişime geçtiklerini bildirdi. Üç çocuk hastaneye yatırılmak zorunda kaldı. Anket sonuçlarına göre PAH’lı çocukların planlı hastaneye yatışların çoğunun veya poliklinik ziyaretlerinin iptal edildiği, ertelendiği veya tele-sağlık hizmetleri ile değiştirildiği ortaya çıktı.

Çalışma sonuçları, pandemi döneminde, PAH gibi kronik hastalığı olan çocukların ebeveynleri arasında kaygı yaygınlığının zirvede olduğunu göstermektedir. Ebeveynler, çocuklarının sağlığı ve pandeminin sağlık sistemi üzerindeki etkisi konusunda oldukça fazla endişe duymaktadır. Pandeminin uzun vadeli etkisi ve karantinanın kaygı düzeyleri ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisini göstermek için daha fazla çalışma gerektirmektedir.

Sonuç olarak COVID-19 salgını çocuk sağlık hizmetlerini oldukça fazla etkilemiştir ve ebeveynler arasında yüksek düzeyde kaygıya ve ayrıntılı bilgi ihtiyacına neden olmuştur.

Referans:

Kwiatkowska J, Meyer-Szary J, Mazurek-Kula A, Zuk M, Migdal A, Kusa J, Skiba E, Zygielo K, Przetocka K, Kordon Z, Banaszak P, Michalczyk A, Rzeznik-Bieniaszewska A, Surmacz R, Bobkowski W, Wojcicka-Urbanska B, Werner B, Pluzanska J, Ostrowska K, Bazgier M, Kopec G. The Impact of COVID-19 Pandemic on Children with Pulmonary Arterial Hypertension. Parental Anxiety and Attitudes. Follow-Up Data from the Polish Registry of Pulmonary Hypertension (BNP-PL). J Clin Med. 2021 Apr 12;10(8):1640. doi: 10.3390/jcm10081640. PMID: 33921526; PMCID: PMC8069741.