DAPT Risk Hesaplayıcı

DAPT Risk Hesaplama

Hasta Özellikleri

İlişkili olan özellikleri seçiniz

Şeker hastalığı
Miyokard Enfarktüsü veya Perkütan Koroner Müdahale Geçmişi var mı?
Hipertansiyon
Periferik Arter Hastalığı
Son İki Yılda Sigara Geçmişi var mı?
Konjestif Kalp Yetmezliği Geçmişi veya Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu < 30% var mı?
Böbrek yetmezliği

CHA2DS2-VASc

İlişkili olan özellikleri seçiniz

Miyokardiyal Enfarktüs Geçmişi
Greft Damarının Stentlenmesi
Stent Çapı < 3mm